AVTEK Company

avtekVladimir Votkalenko, Head of Sales Department - Passenger Vehicles

Sergey Kobylinskiy, Director

Vyacheslav Slivka, Sales Manager - Passenger Vehicles

Dmitriy Kovaskiy, Marketing Director

Nadezhda Palanskaya, Marketing Manager

04.03.2019